Dell UltraSharp 30" LCD Monitor
87 out of 100 based on 24 user ratings
sellers
20 UserLikes, 5 UserComments, or 300 UserDownloads.
$1250 to 2012-8-9 22:00 from 8 sellers
$1250 to 2012-8-9 22:00 from 8 sellers
正在检查登录状态...
首页 尾页 12
  • 265阅读
  • 33回复
顶一下
(14)
31%
踩一下
(30)
68%

模型制作常见问题及技法列表【补充加强版】

 
<font size="4">♣新手知识</font><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89523&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型的厂商</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89419&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型制作术语(中英对照)</font></a><a href="/bbs/thread-89699-1-1.html" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">田宫(装甲车辆1:35)部分产品列表</font></a>

<a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89713&ext_page=1" target="_blank">

</a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89697&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型厂商——【虎式】</font></a>

<a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89713&ext_page=1" target="_blank">

</a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89695&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型厂商——【苏联T-34中型坦克】</font></a>

<a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89713&ext_page=1" target="_blank">

</a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89477&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">补土胶水实用说明</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89513&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型漆介绍油性和水性比较</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89433&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">郡仕、田宫涂料配色表及编号</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89441&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型涂装耗材的一些替代法门(只供参考)</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89527&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型辞典(之)</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89527&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">常用技能</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89529&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型辞典(之)油漆篇</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89535&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">旧化土的介绍</font></a><a href="/bbs/thread-89417-1-2.html" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型水贴的保存要点</font></a><a href="/bbs/thread-89609-1-1.html" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">蚀刻片(基础知识)</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89613&ext_page=1"><font size="3" color="#ff0000">模型</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89613&ext_page=1"><font size="3" color="#ff0000">技巧提高</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89613&ext_page=1"><font size="3" color="#ff0000">之路</font></a>

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

<hr />


<font size="4">♣制作技巧

</font><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89765&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">【小贴士】不使用砂纸打磨的填缝技巧</font>

</a>

<a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89521&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">水贴的正确使用方法</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89497&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">水贴的上色方法教程(Maskingtechnique)</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89475&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">图解拼接履带的制作方法</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89763&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">制作基本教程之----【刻线】</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89611&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">★食盐大法★</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89705&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">【图解】流道拉丝做焊接</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89705&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">纹</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89705&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">的方法(补图版)</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89493&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">模型的清洗与干扫</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89519&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">无缝详细处理三种方法</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89533&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">简单的制作防滑层</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89415&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">豹式战车活动履带的制作与改造(图文并茂)</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89531&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">【图解】雪地旧化的方法</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89633&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">【图解】虎I型坦克基本制作教程</font></a>

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

<hr />
<font size="4">♣装甲车辆(涂装参考)</font><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89583&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">AFV模型涂装中级进阶</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89583&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">-【1】</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89585&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">AFV模型涂装中级进阶-【2】</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89509&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">二战德国装甲标准色对应色号(PanzerGraph!)</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89491&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">德国装甲部队各型号的载人车辆[图解]</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89427&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">虎式坦克I型集锦</font></a><u><font size="3"><a href="/bbs/thread-89713-1-1.html" target="_blank"><font color="#ff0000">☆☆德国装甲☆☆【图鉴】</font></a>

</font></u>◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

<hr />


<font size="4">♣场景

</font><a href="/bbs/thread-89771-1-1.html" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">【场景】——制作设计(图解)【场景】——地台表面设施的制作(理论篇)
</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89767&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">【场景】——材料大集合【场景】——木地板的制造方法

</font></a>

<a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89479&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">场景中砖墙的经济做法</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89431&ext_page=2" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">自制野外简易桌椅</font></a>

<a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89713&ext_page=1" target="_blank">

</a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89709&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">瓦片屋</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89709&ext_page=1" target="_blank"><font size="3" color="#ff0000">顶的制造方法【图解】</font></a><a href="/bbs/viewthread.mpl?id=89727&ext_page=1" target="_blank"><u><font size="4" color="#ff0000">棕榈树的制造方法</font></u></a>◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


[最后由 eric106 在 2008-12-12 10:46:55 编辑过]


[ 该主题同时发表在 eric106 的博客,点击查看 ]

此贴为精华 授予版主:freefly 授予时间:2008-12-12 20:13:25
内容丰富的静态模型技术贴的合集!
真不错,支持楼主啊
支持(0) 反对(0)
lz真是辛苦啊!
支持(0) 反对(0)
辛苦啊,LZ
支持(0) 反对(0)
详细的分例,太谢谢了,


[此回复最后由 wzqing1111 在 2008-12-17 16:56:23 编辑过]
支持(0) 反对(0)
强烈要求置顶
支持(0) 反对(0)
可否能传个雪地的详细制作法吗?我好想学啊
支持(0) 反对(0)
好好学习
支持(0) 反对(0)
LZ辛苦了 让我学习了怎么多 十分感谢
支持(0) 反对(0)
顶下 ~
支持(0) 反对(0)
都打不开,检查下链接啊

支持(0) 反对(0)
好贴啊~
支持(0) 反对(0)
上来占个蹲位
支持(0) 反对(0)
太好了,谢谢楼主
支持(0) 反对(0)
好帖,顶
支持(0) 反对(0)
终于找到了,感动中...........
支持(0) 反对(0)
推荐使用本公司生产的模型补土(又名魔塑钢、塑钢泥、塑钢土、环氧AB胶、万能修补剂)。

详情请浏览我的博客http://hi.baidu.com/不提当年勇,或Q10613995聊。 
支持(0) 反对(0)
LZ辛苦了,顶你
支持(0) 反对(0)
受益匪浅,谢谢!
支持(0) 反对(0)
首页 尾页 12

快速回复主题

如果您想回复此讨论话题,请点这里注册登录
在线聊天 我的菜单
33